top of page

Betalingsvoorwaarden

De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

 

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso over te gaan.

 

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

 

De administratieve gegevens van de diëtist zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen.

bottom of page