top of page

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- Professional: de persoon die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.- Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.

 

De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

 

De diëtist houdt in principe de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

 

Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch (voicemail inspreken) en per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

 

De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd). Bij een huisbezoek wordt een toeslag in rekening gebracht van € 15,-

 

Facturering van dieetadvisering vindt rechtstreeks via VECOZO plaats bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u de factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd.

 

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Landelijk Meldpunt Zorg: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

 

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.

bottom of page